1.Phosphonate/Phosphine Oxide Dyad Additive for Efficient Perovskite Light-Emitting Diodes

Zhao, Chenyang; Wu, Wenping; Zhan, Hongmei; Yuan, Wei; Li, Hongxiang; Zhang, Dezhong; Wang, Dapeng; Cheng, Yanxiang; Shao, Shiyang; Qin, Chuanjiang*; Wang, Lixiang

Angew. Chem., 2022, 1, e202117374.

2.Engineering of Annealing and Surface Passivation toward Efficient and Stable Quasi-2D Perovskite Light-Emitting Diodes

Yunxing Fu, Dezhong Zhang, Hongmei Zhan, Chenyang Zhao, Yanxiang Cheng, Chuanjiang Qin*, Lixiang Wang

J. Phys. Chem. Lett., 2021, 12, 11645-11651.

3.Domain Controlling by Compound Additive toward Highly Efficient Quasi-2D Perovskite Light-Emitting Diodes

Dezhong Zhang, Yunxing Fu, Chunyu Liu, Chenyang Zhao, Xiang Gao, Jidong Zhang, Wenbin Guo, Jun Liu, Chuanjiang Qin*, Lixiang Wang

Adv. Funct. Mater., 2021, 31, 2103890.

4.Stable room-temperature continuous-wave lasing in quasi-2D perovskite films.

Chuanjiang Qin*, Atula S. D. Sandanayaka, Chenyang Zhao, Toshinori Matsushima, Dezhong Zhang, Takashi Fujihara, Chihaya Adachi*

Nature, 2020, 585,  53-57.

5.Triplet management for efficient perovskite light-emitting diodes.

Chuanjiang Qin*, Toshinori Matsushima, William J. Potscavage Jr., Atula S. D. Sandanayaka,  Matthew R. Leyden, Fatima Bencheikh, Kenichi Goushi, Fabrice Mathevet, Benoit Heinrich, Go Yumoto, Yoshihiko Kanemitsu, Chihaya Adachi*

Nat. Photonics, 2020, 14, 70-75.

6. Detrimental Effect of Unreacted PbI2 on the Long-Term Stability of Perovskite Solar Cells.

Ganbaatar Tumen-Ulzii, Chuanjiang Qin*, Dino Klotz, Matthew R. Leyden, Pangpang Wang, Morgan Auffray, Takashi Fujihara, Toshinori Matsushima, Jin-Wook Lee, Sung-Joon Lee, Yang Yang, Chihaya Adachi*

Adv. Mater., 2020, 32, 1905035.

7.Stoichiometry Control for the Tuning of Grain Passivation and Domain Distribution in Green Quasi-2D  Metal Halide Perovskite Films and Light-Emitting Diodes.

Tai Cheng, Chuanjiang Qin*, Satoru Watanabe, Toshinori Matsushima*, Chihaya Adachi*

Adv. Funct. Mater., 2020, 30, 2001816.

8.Perovskite Light-Emitting Diodes.

Chenyang Zhao, Dezhong Zhang, Chuanjiang Qin*

CCS Chem. 2020, 2, 859–869. 

9.Low-dimensionality perovskites yield high electroluminescence.

Zhenyu Yang*, Chuanjiang Qin*, Zhijun Ning*, Mingjian Yuan*, Jiang Tang*, Liming Ding*.

Sci. Bull., 2020, 65, 1057-1060. 

10.Nanoscale Electronic Properties of Triplet-State-Engineered Halide Perovskites.

Ghaida Alosaimi, Chuanjiang Qin*, Toshinori Matsushima, Chihaya Adachi, Jan Seidel*

J. Phys. Chem. C, 2020, 124, 14811-14817.